‍‍‍‍‍‍‍‍आस्तिक ‍- नास्तिक

‍‍‍आस्तिक ‍- नास्तिक

नास्तिकले धर्मको विरोध गर्दैन।उसले केवल धर्ममा विश्वास राख्दैन अनि धर्म मान्दैन। उसले धर्म को कट्टर बिरोध गर्दैन। भड्काउँदैन। धर्मको बिरोध धर्मले गर्छ। एउटा धर्मको बिरोध अर्को धर्मले गर्छ। किनकी कपडा बेच्ने स्याउ बेच्ने बीच के सरोकार। मुस्ताङको स्याउ बेच्नेले काश्मिरी स्याउको बिरोध गर्छ। खोट देखाउँछ। अनि आफ्नो बिकाउँछ। यस्तो खालको कपडा राम्रो वा नराम्रो भन्नु उसलाई के मतलब। ढाकाको कपडा बेच्नेको बिरोध जिन्स बेच्नेले गर्ला। एउटा अस्था को बिरोध अर्को थरी आस्था राख्न्नेले गर्ला। आस्थानै नलिनेलाई बिरोधको के औचित्य। त्यसैले धर्मको बिरोध धर्मले गर्छ नास्तिकले गर्दैन